Evgeny Plushenko photos

1999/2000 season photos

 Photos © Olivier Brajon/Patinage Magazine

1998/1999 season photo archive

 Photos © J.Barry Mittan


Back home